Српска академија наука и уметности је највиша научна и уметничка установа у Републици Србији, која у оквиру својих задатака, мисије и циљева развија и подстиче науку, организује и унапређује основна и примењена научна истраживања те подстиче и унапређује уметничку делатност.

Задаци и активности Српске академије наука и уметности утврђене су Законом којим она организује и реализује научна истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој земље. Академија разматра стање у области науке и уметности у Републици Србији, подстиче унапређење науке, уметности и образовања, као и примену достигнућа савремене науке и уметности те у складу са овим задатком организује научне скупове, саветовања и друге састанке научника и уметника из земље и иностранства. Академија се ангажује на утврђивању програма научног рада, развоја културних и уметничких делатности и образовања у Републици Србији, као и на оцењивању резултата научног и уметничког стваралаштва, али и усаглашава програм рада с програмима установа из области науке и културе с којима сарађује.

....................................

The Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) is the highest scientific and artistic institution in the Republic of Serbia, which, within the scope of its tasks, mission and objectives, develops and stimulates science, organizes and promotes fundamental and applied scientific research, and stimulates and promotes artistic activities.

The tasks and activities of SASA are set out in the relevant Law, which states that the Academy shall organize and implement scientific research of importance for the social, economic and cultural development of the country. It shall analyze the conditions in the fields of science and art in the Republic of Serbia, stimulate advancement of sciences, arts and education, as well as application of the achievements of contemporary science and art, and, in accordance with this task, it shall organize science gatherings, consultations and other meetings of local and foreign scientists. The Academy shall engage in establishing programs of scientific work, in the development of cultural and artistic activities and education in the Republic of Serbia, as well as in appraising results of scientific and artistic activities. It shall also harmonize its work program with that of the scientific and cultural institutions with which it cooperates.

....................................

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

More