Византолошки институт САНУ основао је академик Георгије Острогорски, 1948. године. Институт је дао значајан допринос развоју светске византологије, нарочито у проучавању византијских државних институција и идеологије, византијског друштвеног поретка и, пре свега, византијско-српских односа. Научна делатност Института традиционално се спроводи у четири основна правца: (а) Историја Византије и византијско-јужнословенских односа, (б) Византијски извори за историју народа Југославије, (в) Византијска књижевност и средњовековни грчки језик, (д) Византијска и поствизантијска уметност.

....................................

Institute for Byzantine Studies of SASA was founded in 1948 by Georgije Ostrogorski. The Institute has made a significant contribution to the development of Byzantine studies in the world, especially in the research fields concerning Byzantine state institutions and ideology, Byzantine society and, most importantly, Byzantine–Serbian relations. Traditionally, the scholarly activities of the Institute are conducted in four basic directions: (а) History of Byzantium and Byzantine-South Slavic relations; (b) Byzantine sources for the history of the peoples of Yugoslavia; (c) Byzantine literature and the medieval Greek language; and (d) Byzantine and post-Byzantine art.

....................................

Collections in this community

Recent Submissions

More